Sambala isiwan sentens brom Ropa

Kriol im oni lilwan langgus. Wen munanga wandim len Kriol, im had bla alabat. Munanga kaan gu la shop en baiyim buk en alabat kaan sainap bla Kriol klas. If munanga wandim len Kriol, dei garra jinggabat gudwei hau thei gin len en dum loda wek misal. Bat mela gin trai album alabat!

Iya yu gin faindim sambala isiwan sentens brom Ropa. En yu gin irrim detlot sentens du. Wanbala men en wanbala wumin bin tok itj sentens. Yu gin ridim, irrim en munanga gin prektis!

Ai wandi tok Kriol (I want to speak Kriol)

 

Yu gin titjim mi? (Can you teach me?)

 

Burrum weya yu bin gaman? (Where did you come from?)

 

Wotfo yubin kaman iya? (Why did you come here?)

 

Weya yu garra go? (Where are you going?)

 

Yu wandi go la shop? (Do you want to go to the shop?)

 

Welkam la Ngukurr (Welcome to Ngukurr)

 

Wanim yu reken bla Ngukurr/Ropa? (What do you think about Ngukurr?)

 

Ai nomo sabi (I don’t know)

 

Najing, ai nomo garram enijing (No, I don’t have any/anything)

 

Wanim yubin tok? (What did you say?)

 

Ai nomo bin irrim yu (I didn’t hear you)

 

Yu gin tok slobala? (Can you say it slowly?)

 

Wal jaldu na (That’s all for now)

 


Hu bin dum dijan?

Carol Robertson bin raidimdan ola sentens. Anton Rami en Amelia Huddleston bin tok ola sentens la teip.

 

Bulurum Mela

Scroll to Top
Gubek la top